Vở bài tập Toán lớp 4 trang 50, 51 Bài 129: Luyện tập chung | Giải Vở bài tập Toán 4

articlewriting1
Với giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 50, 51 Bài 129 : Luyện tập chung chi tiết cụ thể được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám sát nội dung vở bài tập Toán 4 Tập 2 giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4 .

Mục lục Giải VBT Toán 4 Bài 129: Luyện tập chung

Bài 1 trang 50 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Tính:

a) 49:57=…………………. 

b ) 13 : 14 = ………………….
c ) 57 : 49 = ………………….
d ) 14 : 13 = ………………….

Lời giải:

a ) 49 : 57 = 49 × 75 = 2845
b ) 13 : 14 = 13 × 41 = 43
c ) 57 : 49 = 57 × 94 = 4528
d ) 14 : 13 = 14 × 31 = 34

Bài 2 trang 50 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Tính (theo mẫu):

a ) 78 : 2 = ……………….
b ) 12 : 3 = ……………….
c ) 43 : 5 = ……………….
d ) 13 : 5 = ……………….

Lời giải:

a ) 78 : 2 = 78 × 2 = 716
b ) 12 : 3 = 12 × 3 = 16

c)  43:5=43×5=415                                 

d ) 13 : 5 = 13 × 5 = 115

Bài 3 trang 51 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Tính:

a ) 34 × 56 − 16 = ……………….
b ) 12 + 13 : 14 = ……………….

Lời giải:                         

a ) 34 × 56 − 16 = 1524 − 16 = 15 − 424 = 1124
b ) 12 + 13 : 14 = 12 + 13 × 41 = 12 + 43 = 3 + 86 = 116

Bài 4 trang 51 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Một người bán hàng chia đều 310kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

Lời giải:

Số gam kẹo có trong mỗi túi là :
310 : 3 = 110 kg = 100 g
Đổi : 110 kg = 100 g
Đáp số : 100 g

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác: 

Bài 130 : Luyện tập chung

Bài 131: Luyện tập chung

Bài 132 : Luyện tập chung
Bài 133 : Hình thoi
Bài 134 : Diện tích hình thoi

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon