Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Hóa Học 11

Giaibaisgk.com 26 Jul 00.09.25
Hướng dẫn giải Bài 40. Ancol sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Hóa Học 11 gồm có khá đầy đủ phần kim chỉ nan và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp

– Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl ( – OH ) link trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R ( OH ) n

– Phân loại:

+ Theo gốc hiđrocacbon : có ancol no, ancol không no, ancol thơm .
+ Theo số lượng nhóm hiđroxyl : ancol đơn chức, ancol đa chức .
+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C link với nhóm – OH .
– Đồng phân : Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí link bội, đồng phân hình học .
– Danh pháp :
+ Danh pháp gốc chức : Ancol + Tên gốc hidrocacbon + ic
+ Tên thay thế sửa chữa : số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh – tên mạch chính – số chỉ vị trí nhóm – OH + ol
Lưu ý : Mạch chính là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm – OH
Đánh số thứ tự nguyên tử C mạch chính mở màn từ phía gần nhóm – OH hơn

2. Tính chất vật lí

– Các ancol từ C1 đến khoảng chừng C12 ở điều kiện kèm theo thường là chất lỏng, từ C1 đến C3 tan vô hạn trong nước .
– Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với những hiđrocacbon có khối lượng mol phân tử tương tự, do tạo được link hiđro giữa những phân tử ancol với nhau và giữa những phân tử ancol với nước .

3. Tính chất hóa học

a ) Phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH
– Ancol tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm M tạo ra muối ancolat. Phản ứng này chứng tỏ phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động .
– Phản ứng riêng của glixerol : công dụng với Cu ( OH ) 2 tạo phức chất tan có màu xanh lam rất đặc trưng .
b ) Phản ứng thế nhóm OH
– Phản ứng với axit vô cơ mạnh như HX, HNO3, H2SO4 …
R-OH + HA → R-A + H2O ( A là : Hal, ONO2 … )
– Phản ứng với ancol tạo ete : R – OH + HO – R ’ \ ( \ xrightarrow { { { H_2 } S { O_4 } đặc, { t ^ o } } } \ ) R – O – R ’ + H2O
c ) Phản ứng tách nước tạo anken
Ancol khi công dụng với H2SO4 đặc, đun nóng ở nhiệt độ 1700C cho phản ứng tách nước tựa như như phản ứng tách HX từ dẫn xuất halogen .
d ) Phản ứng oxi hóa
– Oxi hóa không trọn vẹn : Khi oxi hóa nhẹ thì ancol bậc 1 tạo anđehit ; ancol bậc 2 tạo xeton ; ancol bậc 3 không phản ứng. Ví dụ :
R – CH2OH + CuO → R – CHO + Cu + H2O
– Oxi hóa trọn vẹn : Ancol cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt

4. Phương pháp điều chế

– Phương pháp tổng hợp : Tổng hợp etanol từ etilen có sẵn sau quy trình lọc dầu
– Phương pháp sinh hóa : Từ những nguồn nguyên vật liệu chứa nhiều tinh bột trong tự nhiên ( gạo, lúa mì, … ) sau quy trình lên men thu được etanol

5. Ứng dụng

Ancol ứng dựng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế, động cơ, … .

BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Hóa Học 11 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 186 hóa 11

Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O .

Bài giải:

Ancol có 2 loại đồng phân :
– Đồng phân về mạch C ( mạch nhánh và mạch không phân nhánh )
– Đồng phân về vị trí nhóm chức .

Giaibaisgk.com 25 Jul 21.19.30

2. Giải bài 2 trang 186 hóa 11

Viết những phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau :
a ) Natri sắt kẽm kim loại .
b ) CuO, đun nóng .
c ) Axit HBr, có xúc tác .
Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì : chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ ? Giải thích .

Bài giải:

a) Propan-1-ol phản ứng với Na là phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH bằng nguyên tử kim loại Na.

Phương trình hóa học :
\ ( 2C { H_3 } – C { H_2 } – C { H_2 } – O \ overset { + 1 } { H } + 2 \ overset { 0 } { Na } \ xrightarrow { t ^ 0 } 2C { H_3 } – C { H_2 } – C { H_2 } – O \ overset { + 1 } { Na } + \ overset { 0 } { H_2 } ↑ \ )
Ancol đóng vai trò chất oxi hóa vì là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng .

b) Propan-1-ol phản ứng với CuO, đun nóng sẽ tách nước tạo thành anđehit.

Phương trình hóa học :
USD CH_3-CH_2 – \ overset { – 1 } { C } H_2OH + \ overset { + 2 } { Cu } O \ xrightarrow { t ^ 0 } CH_3-CH_2 – \ overset { + 1 } { C } HO + \ overset { 0 } { Cu } + H_2O USD
Ancol đóng vai trò là chất khử vì là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau phản ứng .

c) Propan-1-ol phản ứng với HBr là phản ứng thế cả nhóm -OH bằng nguyên tử Br.

Phương trình hóa học :
USD CH_3-CH_2-CH_2OH + \ overset { + 1 } { H } Br → CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O USD
Ancol đóng vai trò là bazơ vì nhận H + của HBr .

3. Giải bài 3 trang 186 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt những chất lỏng đựng riêng không liên quan gì đến nhau trong những lọ không dán nhãn : etanol, glixerol, nước và benzen .

Bài giải:

♦ Cách 1 :
Trích mỗi chất 1 ít cho ra những ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng .
– Cho lần lượt nước dư vào những ống nghiệm :
+ Ống nghiệm nào chất lỏng không tan, dung dịch phân thành 2 lớp là benzen ( nổi lên trên bề mặt nước ) .
+ Các ống nghiệm còn lại dung dịch giống hệt là : etanol ( C2H5OH ), glixerol ( C3H5 ( OH ) 3 ), nước ( H2O )
– Cho Cu ( OH ) 2 vào 3 chất còn lại, chất nào tạo phức màu xanh lam là C3H5 ( OH ) 3, còn lại không có hiện tượng kỳ lạ gì là C2H5OH và H2O
USD 2C _3H_5 ( OH ) _3 + Cu ( OH ) _2 \ rightarrow [ C_3H_5 ( OH ) _2O ] _2Cu + 2H _2O $
Đốt 2 chất còn lại, rồi cho loại sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, chất nào mẫu sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi trong là C2H5OH, còn lại là H2O .
USD C_2H_5OH + 3O _2 \ xrightarrow { t ^ 0 } 2CO _2 + 3H _2O $
USD CO_2 + Ca ( OH ) _2 → CaCO_3 ↓ + H_2O USD
♦ Cách 2 :

C2H5OH C3H5(OH)3 H2O C6H6
Cu(OH)2 Không hiện tượng dung dịch xanh lam Không hiện tượng Không hiện tượng
CuO, to Cu (đỏ) Không hiện tượng Không hiện tượng
Na Không phản ứng Khí Không hiện tượng

Phương trình hóa học :
USD 2C _ { 3 } H_ { 5 } ( OH ) _ { 3 } + Cu ( OH ) _ { 2 } \ xrightarrow [ \ ] { \ \ \ \ } \ underset { Dd \ xanh \ lam } { [ C_ { 3 } H_ { 5 } ( OH ) _ { 2 } O ] _ { 2 } Cu } + 2H _ { 2 } O $
USD CH_ { 3 } – CH_ { 2 } OH + CuO \ xrightarrow [ \ ] { \ t ^ 0 \ } CH_ { 3 } – CHO + Cu + H_ { 2 } O $
\ ( 2H _ { 2 } O + 2N a \ xrightarrow [ \ ] { \ \ \ \ } 2N aOH + H_ { 2 } \ uparrow \ )

4. Giải bài 4 trang 186 hóa 11

Từ propen và những chất vô cơ thiết yếu hoàn toàn có thể điều chế được những chất sau đây : propan-2-ol ( 1 ) ; propan-1, 2 – điol ( 2 ). Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra .

Bài giải:

( 1 ) Điều chế propan-2-ol :
\ ( \ begin { matrix } CH_ { 3 } – CH = CH_2 + H_2O \ xrightarrow { t ^ 0 } \ \ \ \ \ \ \ \ end { matrix } \ begin { matrix } CH_ { 3 } – CH-CH_ { 3 } \ \ ^ | \ \ OH \ end { matrix } \ )
( 2 ) Điều chế propan-1, 2 – điol :
\ ( 3C { H_2 } = CH – C { H_3 } + 4 { H_2 } O + 2KM n { O_4 } \ to 3CH _2 ( OH ) – CH ( OH ) – C { H_3 } + 2M n { O_2 } + 2KOH \ )

5. Giải bài 5 trang 187 hóa 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tính năng với natri ( dư ) thu được 2,80 lít khí ( đktc ) .
a ) Tính thành phần Tỷ Lệ khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .
b ) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng .

Bài giải:

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp $X$.

Gọi số mol của C2H5OH và CH3CH2CH2OH lần lượt là USD x USD và $ y $ ( mol )
Phương trình hóa học :
USD C_2H_5OH + Na → C_2H_5ONa + \ dfrac { 1 } { 2 } H_2 ↑ $
USD x → 0,5 x ( mol ) USD

$CH_3CH_2CH_2OH + Na → CH_3CH_2CH_2ONa + \dfrac{1}{2} H_2↑$

USD y → 0,5 y ( mol ) USD
Theo đề bài ta có :
\ ( { n_ { { H_2 } } } = \ dfrac { { 2,8 } } { { 22,4 } } = 0,125 \, ( mol ) \ )
Do đó ta có hệ phương trình :

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{ancol}} = 46x + 60y = 12,2} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,125} \hfill \\
\end{gathered} \right. \\⇒ \left\{ \begin{gathered}
x = 0,2 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right. \end{gathered} \)

Do đó
USD \ % { C_2 } { H_5 } OH = \ dfrac { { { m_ { { C_2 } { H_5 } OH } } } } { { { m_ { hh \, ancol } } } }. 100 \ % = \ dfrac { { 0,2. 46 } } { { 12,2 } }. 100 \ % = 75,4 \ % USD
USD \ % C { H_3 } C { H_2 } C { H_2 } OH = 100 \ % – 75,4 \ % = 25,6 \ % USD
Vậy có USD 25,6 \ % C { H_3 } C { H_2 } C { H_2 } OH $ và $ 75,4 \ % { C_2 } { H_5 } OH $ trong hỗ hợp USD X $ .

b) Cho hỗn hợp $X$ qua ống đựng $CuO$ đun nóng.

Phương trình hóa học của phản ứng :
USD C_2H_5OH + CuO \ xrightarrow { t ^ 0 } CH_3CHO + Cu ↓ + H_2O USD
USD CH_3CH_2CH_2OH + CuO \ xrightarrow { t ^ 0 } C_2H_5CHO + Cu ↓ + H_2O USD

6. Giải bài 6 trang 187 hóa 11

Oxi hóa trọn vẹn 0,60 g một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn loại sản phẩm qua bình ( 1 ) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình ( 2 ) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình ( 1 ) tăng 0,72 g ; bình ( 2 ) tăng 1,32 g .
a ) Giải thích hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm trên bằng những phương trình hóa học .
b ) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của A .
c ) Khi cho ancol trên tính năng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng. Gọi tên của A .

Bài giải:

a) Sản phẩm oxi hóa gồm CO2 và H2O:

– Qua bình ( 1 ) đựng H2SO4 đặc thì H2O bị hấp thụ làm bình ( 1 ) tăng USD m_ { H_2O } = 0,72 ( g ) USD .
– Qua bình ( 2 ) CO2 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH, USD m_ { CO_2 } = 1,32 ( g ) USD .
Gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO ta có phương trình hóa học như sau :
USD 2C _xH_yO + \ dfrac { 4 x + y – 2 } { 2 } O_2 \ xrightarrow { t ^ 0 } 2 xCO_2 + yH_2O USD
USD CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O USD
b ) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của A .
Ta có :
\ ( { n_ { { H_2 } O } } = \ dfrac { { 0,72 } } { { 18 } } = 0,04 \, ( mol ) ; \ )
\ ( { n_ { C { O_2 } } } = \ dfrac { { 1,32 } } { { 44 } } = 0,03 \, ( mol ) \ )
Bảo toàn khối lượng : USD m_ { O ( trong A ) } = m_A – m_C – m_H USD
⇒ USD m_ { O ( trong A ) } = 0,6 – 0,03. 12 – 0,04. 2 = 0,16 ( g ) USD
⇒ USD n_O = \ dfrac { 0,16 } { 16 } = 0,01 ( mol ) USD
Gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO : 0,01 ( mol ) ( Vì ancol đơn chức nên nA = nO )
Do đó :

\(\begin{gathered}
⇒ x = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,03}}{{0,01}} = 3 \hfill \\
\,\,y = \dfrac{{2{n_{{H_2}O}}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,08}}{{0,01}} = 8 \hfill \\
\end{gathered} \)

Vậy công thức phân tử của $ A $ là : $ C_3H_8O $
Công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của $ A $ là : $ CH_3-CH_2-CH_2OH $ và đồng phân \ ( \ begin { matrix } CH_ { 3 } – CH-CH_ { 3 } \ \ ^ | \ \ OH \ end { matrix } \ )

c) Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng

A + CuO nung nóng → anđehit
⇒ A là ancol bậc 1 .
⇒ CTCT của $ A $ là USD CH_3CH_2CH_2OH $ : propan-1-ol
Phương trình phản ứng
USD CH_3CH_2CH_2OH + CuO \ xrightarrow { t ^ 0 } CH_3CH_2CHO + Cu ↓ + H_2O USD

7. Giải bài 7 trang 187 hóa 11

Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa 5,0 % chất xơ ( không bị đổi khác ) hoàn toàn có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quy trình sản xuất là 80,0 % và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g / ml

Bài giải:

Khối lượng chất xơ là :
USD m_ { xơ } = \ frac { 10 ^ 6.5 \ % } { 100 \ % } = 0, { 05.10 ^ 6 } ( g ) USD
Khối lượng tinh bột là :
USD m_ { tb } = 10 ^ 6 – 0,05. 10 ^ 6 = 0,95. 106 ( g ) USD
Phương trình phản ứng
USD ( C_6H_ { 10 } O_5 ) _n + nH_2O → nC_6H_ { 12 } O_6 $ ( 1 )
USD C_6H_ { 12 } O_6 \ xrightarrow { { men \, ruou } } 2C _2H_5OH + 2CO _2 $ ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có :

\(\begin{gathered}
{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 2{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 2n.{n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}}\\ = 2n.\dfrac{{0,{{95.10}^6}}}{{162n}} = \dfrac{{1,{{9.10}^6}}}{{162}} \hfill \\
⇒ {m_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{1,{{9.10}^6}}}{{162}}.46 = \dfrac{{87,{{4.10}^6}}}{{162}}(g) \hfill \\
⇒ {V_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{m}{D} = \dfrac{{87,4.106}}{{162.0,789}}(ml) \hfill \\
\end{gathered} \)

Vì USD \ % H = 80 \ % USD nên lượng ancol thực tiễn thu được là :
\ ( V_ { { C_2 } { H_5 } OH \, tt } = \ dfrac { { 87, { { 4.10 } ^ 6 } } } { { 162.0,789 } }. \ dfrac { { 80 \ % } } { { 100 \ % } } = 0, { 547.10 ^ 6 } ( ml ) \ ) \ ( = 547 \, ( l ) \ )
Vậy hoàn toàn có thể sản xuất được USD 547 \, ( l ) USD etanol tinh khiết .

8. Giải bài 8 trang 187 hóa 11

Cho ancol có công thức cấu trúc : $ H_3C-CH ( CH_3 ) – CH_2-CH_2-CH_2-OH $
Tên nào dưới đây ứng với ancol trên ?
A. 2 – metylpentan-1-ol .
B. 4 – metylpentan-1-ol .
C. 4 – metylpentan-2-ol .
D. 3 – metylhexan-2-ol .

Bài giải:

Tên ancol = tên số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch cacbon chính + số chỉ vị trí nhóm – OH + ol
Đánh số thứ tự từ cacbon gần nhóm chức – OH nhất

Giaibaisgk.com 26 Jul 00.09.25

Như vậy :
– Nhóm – OH ở Cacbon số 1 là : 1 – ol .
– Nhánh metyl ở Cacbon số 4 là : 4 – metyl .
⇒ Tên ứng với ancol là 4 – metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án: B.

9. Giải bài 9 trang 187 hóa 11

Cho 3,70 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tính năng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra ( đktc ). Công thức phân tử của X là :
A. C2H6O
B. C3H10O
C. C4H10O
D. C4H8O

Bài giải:

Gọi công thức của ancol $ X $ no đơn chức, mạch hở là $ C_nH_ { 2 n + 1 } OH ( n ≥ 1 ) USD
Phương trình hóa học :
USD 2C _nH_ { 2 n + 1 } OH + 2N a → 2C _nH_ { 2 n + 1 } ONa + H_2 ↑ $
Ta có :
\ ( { n_ { { H_2 } } } = \ dfrac { { 0,56 } } { { 22,4 } } = 0,025 \, ( mol ) \ )
USD ⇒ n_ { C_2H_5OH } = 2 n_ { H_2 } = 2.0,025 = 0,05 ( mol ) USD
Do đó :

\(\begin{gathered}
{M_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = \dfrac{{3,7}}{{0,05}} = 74\,(g/mol) \hfill \\
⇒ 14n + 1 + 17 = 74 \hfill \\
⇒ n = 4 \hfill \\
CTPT:{C_4}{H_{10}}O \hfill \\
\end{gathered} \)

⇒ Đáp án: C.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk Hóa Học 11 rất đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon