Phân tử gly-ala-val có 3 liên kết peptit

articlewriting1

Chọn đáp án B• Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit.Cứ n mắt xích thì có (n – 1) liên kết peptit.→ Pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala có 4 liên kết peptit

Nội dung chính

  • Chọn đáp án B• Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit.Cứ n mắt xích thì có (n – 1) liên kết peptit.→ Pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala có 4 liên kết peptit
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Chọn đáp án B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Chọn đáp án DNhận thấy phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 1 tetrapeptit.⇒ Số liên kết peptit có trong phân tử này = 4 – 1 = 3
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là Xem đáp án » 18/06/2021 1,357

Tripeptit là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 878

Thủy phân trọn vẹn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là Xem đáp án » 18/06/2021 718

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? Xem đáp án » 18/06/2021 654

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 480

Cho những chất sau : protein ; sợi bông ; amoni axetat ; tơ nilon-6 ; tơ nitron ; tinh bột ; tơ nilon-6, 6. Số chất trong dãy có chứa liên kết – CO-NH – là Xem đáp án » 18/06/2021 387

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là : Xem đáp án » 18/06/2021 335

Peptit X tạo bởi n phân tử α – aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có Xem đáp án » 18/06/2021 311

X là : H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH. Số liên kết peptit có trong một phân tử X là : Xem đáp án » 18/06/2021 290

Câu nào sau đây là đúng : Tripeptit ( mạch hở ) là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 235

Trong hợp chất sau có mấy liên kết peptit ?H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH Xem đáp án » 18/06/2021 234

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là Xem đáp án » 18/06/2021 173

Trong những chất sau : đipeptit glyxylalanin H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – COOH ( 1 ), nilon-6, 6 ( – NH – [ CH2 ] 6 – NH-CO – [ CH2 ] 4 – CO – ) n ( 2 ), tơ lapsan ( – CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O – ) n, chất có liên kết peptit là : Xem đáp án » 18/06/2021 159

Page 2

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là Xem đáp án » 18/06/2021 2,125

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là Xem đáp án » 18/06/2021 1,357

Tripeptit là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 878

Thủy phân trọn vẹn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là Xem đáp án » 18/06/2021 718

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? Xem đáp án » 18/06/2021 654

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 480

Cho những chất sau : protein ; sợi bông ; amoni axetat ; tơ nilon-6 ; tơ nitron ; tinh bột ; tơ nilon-6, 6. Số chất trong dãy có chứa liên kết – CO-NH – là Xem đáp án » 18/06/2021 387

Peptit X tạo bởi n phân tử α – aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có Xem đáp án » 18/06/2021 311

X là : H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH. Số liên kết peptit có trong một phân tử X là : Xem đáp án » 18/06/2021 290

Câu nào sau đây là đúng : Tripeptit ( mạch hở ) là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 235

Trong hợp chất sau có mấy liên kết peptit ?H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH Xem đáp án » 18/06/2021 234

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là Xem đáp án » 18/06/2021 173

Trong những chất sau : đipeptit glyxylalanin H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – COOH ( 1 ), nilon-6, 6 ( – NH – [ CH2 ] 6 – NH-CO – [ CH2 ] 4 – CO – ) n ( 2 ), tơ lapsan ( – CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O – ) n, chất có liên kết peptit là : Xem đáp án » 18/06/2021 159

Page 3

Chọn đáp án DNhận thấy phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 1 tetrapeptit.⇒ Số liên kết peptit có trong phân tử này = 4 – 1 = 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là Xem đáp án » 18/06/2021 2,125

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là Xem đáp án » 18/06/2021 1,357

Tripeptit là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 878

Thủy phân trọn vẹn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là Xem đáp án » 18/06/2021 718

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? Xem đáp án » 18/06/2021 654

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 563

Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit ? Xem đáp án » 18/06/2021 480

Cho những chất sau : protein ; sợi bông ; amoni axetat ; tơ nilon-6 ; tơ nitron ; tinh bột ; tơ nilon-6, 6. Số chất trong dãy có chứa liên kết – CO-NH – là Xem đáp án » 18/06/2021 387

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là : Xem đáp án » 18/06/2021 336

Peptit X tạo bởi n phân tử α – aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có Xem đáp án » 18/06/2021 311

X là : H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH. Số liên kết peptit có trong một phân tử X là : Xem đáp án » 18/06/2021 290

Câu nào sau đây là đúng : Tripeptit ( mạch hở ) là hợp chất Xem đáp án » 18/06/2021 235

Trong hợp chất sau có mấy liên kết peptit ?H2N-CH2-CO-NH-CH ( CH3 ) – CO-NH-CH ( C6H5 ) – CO-NH-CH2-CH2-COOH Xem đáp án » 18/06/2021 234

Trong các chất sau: đipeptit glyxylalanin H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH(1), nilon-6,6 (-NH-[CH2]6-NH-CO- [CH2]4 – CO-)n (2), tơ lapsan (-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O-)n, chất có liên kết peptit là: 

Xem đáp án » 18/06/2021 159

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon