Lý thuyết dãy số – https://thanhlybanghevanphong.com

articlewriting1

1. Định nghĩa

a ) Mỗi hàm số \ ( u \ ) xác lập trên tập số nguyên dương \ ( \ mathbb N \ ) * được gọi là một dãy số vô hạn ( gọi tắt là dãy số ). Kí hiệu :\ ( u : { \ mathbb N } ^ * \ to \ mathbb R \ )

        \(n \mapsto u\left( n \right)\)

Dãy số thường được viết dưới dạng khai triển u1, u2, u3, …., un, …. ,trong đó un = u ( n ) là số hạng thứ n và gọi nó là số hạng tổng quát, u1 là số hạng đầu của dãy số ( un )b ) Mỗi hàm số u xác lập trên tập M = { 1, 2, 3, …, m }, với \ ( m \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) được gọi là một dãy số hữu hạn .Dạng khai triển của nó là : u1, u2, u3, …., \ ( { u_m } \ ), trong đó u1 là số hạng đầu, \ ( u_m \ ) là số hạng cuối .

2. Cách cho một dãy số

a ) Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát .Khi đó \ ( { u_n } = f \ left ( n \ right ) \ ), trong đó f là một hàm số xác lập trên \ ( { \ mathbb N } ^ * \ )Đây là cách khá thông dụng ( giống như hàm số ) và nếu biết giá trị của n ( hay cũng chính là số thứ tự của số hạng ) thì ta hoàn toàn có thể tính ngay được \ ( { u_n } \ ) .b ) Dãy số cho bằng chiêu thức diễn đạtNgười ta cho một mệnh đề diễn đạt cách xác lập những số hạng liên tục của dãy số. Tuy nhiên, thường thì không tìm ngay được \ ( { u_n } \ ) với n tuỳ ý .c ) Dãy số cho bằng chiêu thức truy hồi ( hay quy nạp )- Cho số hạng thứ nhất ( hoặc một vài số hạng đầu ) .- Với n ≥ 2, cho một công thức tính \ ( { u_n } \ ) nếu biết \ ( { u_ { n-1 } } \ ) ( hoặc một vài số hạng đứng trước đó )Chẳng hạn, những công thức hoàn toàn có thể là :

\(\left\{ \matrix{
{u_1} = a \hfill \cr
{u_n} = f({u_{n – 1}}),n \ge 2 \hfill \cr} \right.\)

hoặc

\(\left\{ \matrix{
{u_1} = a,{u_2} = b \hfill \cr
{u_n} = f({u_{n – 1}},{u_{n – 2}}),n \ge 3 \hfill \cr} \right.\)

3. Dãy số tăng, dãy số giảm

– Dãy số \ ( { u_n } \ ) được gọi là dãy số tăng nếu un + 1 > un với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) ;

– Dãy số \ ( { u_n } \ ) được gọi là dãy số giảm nếu un + 1 < un với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) .Phương pháp khảo sát tính đơn điệu của dãy số \ ( ( { u_n } ) \ ) :

Phương pháp 1:

Xét hiệu H = un + 1 – un .- Nếu H > 0 với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) thì dãy số tăng- Nếu H < 0 với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) thì dãy số giảm .

Phương pháp 2:

Nếu un > 0 với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) thì lập tỉ số \ ( { { { u_ { n + 1 } } } \ over { { u_n } } } \ ), rồi so sánh với 1 .- Nếu \ ( { { { u_ { n + 1 } } } \ over { { u_n } } } > 1 \ ) với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) thì dãy số tăng .- Nếu \ ( { { { u_ { n + 1 } } } \ over { { u_n } } } < 1 \ ) với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ ) thì dãy số giảm .

4. Dãy số bị chặn

– Dãy số \ ( { u_n } \ ) được gọi là bị chặn trên nếu sống sót số M sao cho\ ( { u_n } \ ) ≤ M, với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ )- Dãy số Un được gọi là bị chặn dưới nếu sống sót số m sao cho\ ( { u_n } \ ) ≥ m, với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ )

– Dãy số Un được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trêm vừa bị chặn dưới tức là tồn tại hai số m, M sao cho:

m ≤ \ ( { u_n } \ ) ≤ M, với mọi \ ( n \ in { \ mathbb N } ^ * \ )

day so

Loigiaihay.com

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon