Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn (còn gọi là hiện tượng quang điện trong)

articlewriting1
Hãy chọn câu đúng. Khi nói về hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong :

A.hiện tượng quang điện ngoài có bước sóng số lượng giới hạn λo, còn hiện tượng quang dẫn thì không có. B.khi nguồn năng lượng Phôton của ánh sáng chiếu vào sắt kẽm kim loại chưa đủ tạo ra hiện tượng quang điện ngoài thì sẽ có hiện tượng quang dẫn trong sắt kẽm kim loại. C.bước sóng số lượng giới hạn của hiện tượng quang dẫn hoàn toàn có thể thuộc vùng hồng ngoại. D.nguồn năng lượng thiết yếu để bứt electron ra khỏi link trong chất bán dẫn lớn hơn công thoát electron ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại.

Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Bài giảng Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Câu 1: Dụng cụ nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?

A. Đèn LED. B. Pin nhiệt điện. C. Tế bào quang điện. D. Quang trở. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Quang trở là dụng cụ hoạt động giải trí dựa vào hiện tượng quang điện trong. Điện trở của nó hoàn toàn có thể biến hóa từ vài mêgaôm ( 106 Ω ) khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu sáng.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong?

A. Có thể xảy ra so với cả sắt kẽm kim loại. B. Ánh sáng kích thích phải là ánh sáng tử ngoại. C. Có bước sóng số lượng giới hạn nhỏ hơn bước sóng số lượng giới hạn của hiện tượng quang điện ngoài. D. Có thể xảy ra khi được chiếu bằng bức xạ hồng ngoại. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : A – sai vì hiện tượng quang điện trong xảy ra với chất bán dẫn. B – sai vì chỉ cần ánh sáng thích hợp thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo λ ≤ λo thì sẽ xảy ra hiện tượng quang điện trong. C – sai vì mỗi chất có số lượng giới hạn quang điện khác nhau. D – đúng vì hiện tượng quang điện trong hoàn toàn có thể xảy ra khi được chiếu bằng bức xạ hồng ngoại.

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện?

A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng đổi khác trọn vẹn thành điện năng. B. Pin quang điện hoạt động giải trí dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến hóa trực tiếp thành điện năng. D. A, B và C đều đúng Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : A – sai vì quang năng một phần đổi khác thành nhiệt năng, hiệu suất của pin quang điện chỉ khoảng chừng 10 %. B – sai vì pin quang điện hoạt động giải trí dựa trên hiện tượng quang điện trong. C – đúng vì pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến hóa trực tiếp thành điện năng. D – sai.

Câu 4: Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng

A. quang điện trong. B. tạo thành quang phổ vạch của nguyên từ Hyđrô. C. quang điện ngoài. D. nhiễu xạ ánh sáng. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :

Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 5: Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết

A. êlectron cổ xưa. B. sóng ánh sáng. C. phôtôn. D. động học phân tử. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Có thể lý giải tính quang dẫn bằng thuyết phôtôn ( lượng tử ánh sáng ).

Câu 6: Khi chiếu bức xạ điện từ thích hợp vào chất bán dẫn thì giải phóng ra các electron dẫn và để lại các lỗ trống. Chọn phát biểu đúng.

A. Cả những lỗ trống và những electron đóng vai trò là những hạt tải điện. B. Chỉ những electron đóng vai trò là những hạt tải điện. C. Cả những lỗ trống và những electron đều không phải là những hạt tải điện. D. Chỉ những lỗ trống đóng vai trò là những hạt tải điện. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : – Mỗi electron link khi hấp thụ một photon sẽ trở thành một e dẫn và một lỗ trống mang điện dương – Các electron và những lỗ trống này hoàn toàn có thể vận động và di chuyển tự do từ nguyên tử này sang nguyên tử khác tham gia vào quy trình dẫn điện.

Câu 7: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. bứt êlectron ra khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại khi bị chiếu sáng. B. giải phóng êlectron khỏi mối link trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng. C. giải phóng êlectron khỏi sắt kẽm kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion. Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi mối link trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

Câu 8: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng?

A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang. B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng. C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu. D. biến hóa màu của một chất khi bị chiếu sáng. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất khi bị chiếu.

Câu 9: Giới hạn quang dẫn của chất CdS là 0,9 μm. Năng lượng tối thiểu của photon ánh sáng có thể gây ra hiện tượng quang dẫn CdS là

A. 1,12 eV. B. 0,56 eV. C. 2,18 eV. D. 1,38 eV. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Giới hạn quang dẫn của chất CdS là 0,9 μm. Năng lượng tối thiểu của photon ánh sáng hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng quang dẫn CdS là ε = hcλ0 = 6,625. 10 − 34.3.1080, 9.10 − 6 = 2,208. 10 − 19J = 1,38 eV

Câu 10: Chọn ý sai. Pin quang điện

A. là pin chạy bằng nguồn năng lượng ánh sáng. B. biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng. C. hoạt động giải trí dựa trên quang điện trong. D. có hiệu suất cao ( khoảng chừng trên 50 % ). Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Pin quang điện chạy bằng nguồn năng lượng ánh sáng, hoạt động giải trí dựa vào hiện tượng quang điện trong, nó biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng, hiệu suất xấp xỉ 10 %.

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở hoạt động dựa vào?

A. Hiện tượng quang điện ngoài. B. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. Hiện tượng quang điện trong. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Quang điện trở hoạt động giải trí dựa vào nguyên tắc hiện tượng quang điện trong.

Câu 12: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 4μm. Năng lượng kích hoạt của chất đó là

A. 4,97. 10 − 20 J. B. 3,26. 10 − 20 J. C. 4,97. 10 − 19 J. D. 3,261. 10 − 19 J. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Một chất quang dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 4 μm. Năng lượng kích hoạt của chất đó là ε = hcλ = 6,625. 10 − 34.3.1084. 10 − 6 = 4,97. 10 − 20J

Câu 13: Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc ánh sáng trong chất phát quang. Muốn một chất phát quang phát ra bức xạ có bước sóng λ, cần chiếu vào chất đó bức xạ có

A. tần số nhỏ hơn vλ. B. tần số lớn hơn vλ. C. tần số lớn hơn cλ. D. tần số nhỏ hơn cλ. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Muốn một chất phát quang phát ra bức xạ có bước sóng λ, cần chiếu vào chất đó bức xạ có : λkt ≤ λ => fkt > cλ.

Câu 14: Hiện tượng quang điện trong

A. là hiện tượng êlectron hấp thụ photon có nguồn năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất. B. xảy ra với chất bán dẫn khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số số lượng giới hạn. C. xảy ra với ánh sáng có bước sóng lớn hơn một giá trị nào đó. D. hiện tượng êlectron hoạt động nhanh hơn khi hấp thụ photon. Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : + Xảy ra với chất bán dẫn. + Ánh sáng kích thích có λ ≤ λo ⇒ f ≥ fo

Câu 15: Trong hiện tượng quang điện trong: năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron tự do là ε thì bước sóng dài nhất của ánh kích thích gây ra được hiện tượng quang điện trong bằng

A. hcε. B. hεc. C. ε. D. εhc. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Ta có nguồn năng lượng thiết yếu để giải phóng một electron link thành electron tự do là : ε = hcλ. Suy ra bước sóng dài nhất của ánh kích thích gây ra được hiện tượng quang điện trong bằng : λ = hcε.

Câu 16: Điều nào sau đây đúng khi nói về pin quang điện?

A. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p-n đẩy những lỗ trồng về phía bán dẫn n. B. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p-n đẩy những electron dẫn về phía bán dẫn p. C. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p-n hướng từ bán dẫn n sang bán dẫn p. D. Lớp sắt kẽm kim loại mỏng dính phía trên bán dẫn n là cực dương, đế sắt kẽm kim loại phía dưới bán dẫn p là cực âm. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : + Điện trường ở lớp chuyển tiếp p-n đẩy những lỗ trống về phía bán dẫn p và đẩy những electron về phía bán dẫn n, do đó lớp sắt kẽm kim loại mỏng mảnh phía trên bán dẫn loại p sẽ nhiễm điện dương ( cực dương ), đế sắt kẽm kim loại dưới bán dẫn loại n nhiễm điện âm ( cực âm ). + Điện trường ở lớp chuyển tiếp p-n hướng từ bán dẫn loại n sang bán dẫn loại p.

Câu 17: Pin quang điện hoạt động dựa vào những nguyên tắc nào ?

A. Sự tạo thành hiệu điện thế điện hoá ở hai điện cực. B. Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một dây sắt kẽm kim loại. C. Hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn. D. Sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai sắt kẽm kim loại. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Pin quang điện hoạt động giải trí dựa vào những nguyên tắc hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

Câu 18: Dụng cụ nào dưới đây không làm bằng chất bán dẫn?

A. Cặp nhiệt điện. B. Điôt chỉnh lưu. C. Pin quang điện. D. Quang điện trở. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Một cặp nhiệt điện thông thường gồm hai dây sắt kẽm kim loại khác nhau, mỗi dây được sản xuất từ một sắt kẽm kim loại đơn chất hay kim loại tổng hợp.

Câu 19: Quang điện trở là

A. điện trở có giá trị bằng 0 khi được chiếu sáng. B. điện trở có giá trị giảm khi được chiếu sáng. C. điện trở có giá trị tăng khi được chiếu sáng. D. điện trở có giá trị không đổi khi đổi khác bước sóng ánh sáng chiếu tới. Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn ( chất bán dẫn, chất khí … ). Điện trở của nó hoàn toàn có thể đổi khác từ vài mêgaôm ( 106 Ω ) khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu sáng.

Câu 20: Chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn 4,8.1014 Hz. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz; f1 = 6,0.1014 Hz thì hiện tượng quang dẫn xảy ra với bức xạ nào?

A. Chùm bức xạ 1. B. Chùm bức xạ 2. B. Chùm bức xạ 3. B. Chùm bức xạ 4. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Điều kiện có hiện tượng quang điện trong khi λ ≤ λo ⇒ f ≥ fo. Từ điều kiện kèm theo f ≥ f0 để có hiện tượng quang dẫn ta thấy chỉ có bức xạ 4 thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo.

Câu 21: Pin quang điện ứng dụng trong vật nào dưới đây?

A. Máy tính bỏ túi. B. Nồi cơm điện. C. Máy giặt. D. Máy hút bụi. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Pin quang điện hoạt động giải trí dựa vào những nguyên tắc hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong việc làm thiết bị vi mạch cho máy tính bỏ túi.

Câu 22: Đoạn mạch điện gồm quang trở nối tiếp bóng đèn. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp một chiều không đổi. Chiếu vào quang trở ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện trong của chất bán dẫn làm quang trở. Độ sáng của đèn 

A. không đổi khi giảm cường độ ánh sáng chiếu vào. B. tăng khi giảm cường độ ánh sáng chiếu vào. C. không đổi khi tăng mức độ chùm ánh sáng chiếu vào. D. tăng khi tăng mức độ chùm ánh sáng chiếu vào. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Quang điện trở là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở biến hóa khi cường độ chùm ánh sáng chiếu vào nó đổi khác. Cường độ chùm ánh sáng chiếu vào càng mạnh thì điện trở suất của nó càng nhỏ. Dẫn đến cường độ dòng điện qua quang điện trở tăng lên. Vậy độ sáng tăng khi tăng mức độ chùm sáng chiếu vào.

Câu 23: Quang điện trở cấu tạo gồm

A. một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện. B. một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế dẫn điện. C. hai vật dẫn bằng sắt kẽm kim loại được gắn 2 đầu với nhau. D. một tấm nhựa trong hoàn toàn có thể cho ánh sáng đi qua và một tấm sắt kẽm kim loại bên dưới. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Quang điện trở cấu trúc gồm một sợi dây bằng chất quang dẫn gắn trên một đế cách điện.

Câu 24: Chọn phát biểu đúng:

A. Trong pin quang điện, nguồn năng lượng Mặt Trời được biến hóa hàng loạt thành điện năng. B. Suất điện động của một pin quang điện chỉ Open khi pin được chiếu sáng. C. Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là nguyên do sinh ra hiện tượng quang dẫn. D. Bước sóng ánh sáng chiếu vào khối bán dẫn càng lớn thì điện trở của khối này càng nhỏ. Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : A – sai vì hiệu suất pin quang điện chỉ vào khoảng chừng xấp xỉ 10 % không hề biến hóa hàng loạt thành điện năng B – đúng vì suất điện động của một pin quang điện chỉ Open khi pin được chiếu sáng C – sai vì hiện tượng quang điện trong là sự giải phóng những êlectron link để chúng trở thành êlectron dẫn nhờ tính năng của một bức xạ điện từ. D – sai vì tỷ lệ hạt tải điện tăng thì điện trở của nó càng nhỏ.

Câu 25: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. B. cơ năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. C. hoá năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. D. nhiệt năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng. Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích : Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.

Câu 26: Tìm phát biểu sai?

A. Dùng thuyết lượng tử về ánh sáng hoàn toàn có thể lý giải được nguyên tắc hoạt động giải trí của pin quang điện. B. Hiện tượng điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó là hiện tượng quang dẫn. C. Giới hạn quang điện trong thường lớn hơn số lượng giới hạn quang điện ngoài.

D. Dùng thuyết sóng ánh sáng ta có thể giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Dùng thuyết sóng ánh sáng ta không hề lý giải được sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô. Phải dựa trên thuyết lượng tử ánh sáng.

Câu 27: Dụng cụ có nguyên tắc hoạt động dựa vào tác dụng của lớp tiếp xúc p – n là

A. pin nhiệt điện. B. tế bào quang điện. C. điôt điện tử. D. quang điện trở. Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích : Điôt điện tử là dụng cụ có nguyên tắc hoạt động giải trí dựa vào công dụng của lớp tiếp xúc p – n.

Câu 28: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn?

A. Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp. B. Trong hiện tượng quang dẫn, những êlectron bị bứt ra khỏi khối sắt kẽm kim loại khi được chiếu sáng thích hợp. C. Hiện tượng quang dẫn hoàn toàn có thể xảy ra so với cả sắt kẽm kim loại và bán dẫn. D. Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối chất bán dẫn giảm khi được chiếu ánh sáng thích hợp. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. Hiện tượng quang dẫn được lý giải dựa trên hiện tượng quang điện trong.

Câu 29: Chọn phát biểu đúng.

A. Trong hiện tượng quang điện trong, chỉ có những êlectron dẫn tham gia vào quy trình dẫn điện. B. Pin quang điện đổi khác trọn vẹn quang năng thành điện năng. C. Chất quang dẫn là những sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. D. Điện trở suất của chất quang dẫn tăng khi được chiếu sáng thích hợp. Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích : A – sai vì hạt tải điện gồm electron và lỗ trống. B – sai vì hiệu suất của pin quang điện chỉ vào khoảng chừng 10 %. C – đúng vì pin quang điện ( còn gọi là pin Mặt Trời ) là một nguồn điện chạy bằng nguồn năng lượng ánh sáng. Nó biến hóa trực tiếp quang năng thành điện năng. Pin hoạt động giải trí dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn. D – sai vì khi cường độ chiếu sang tăng lên thì điện trở suất giảm.

Câu 30: Điểm giống nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài là

A. khi hấp thụ photon có nguồn năng lượng thích hợp thì êlectron sẽ bứt ra khỏi mặt phẳng của khối chất. B. cùng được ứng dụng để sản xuất pin quang điện. C. chỉ xảy ra khi tần số của ánh sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị nhất định. D. chỉ xảy ra khi êlectron hấp thụ một photon có nguồn năng lượng đủ lớn. Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích : Điểm giống nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài là chỉ xảy ra khi êlectron hấp thụ một photon có nguồn năng lượng đủ lớn.

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon