Trắc nghiệm Từ trường có đáp án – Vật lí lớp 11

articlewriting1
Bộ 30 bài tập trắc nghiệm Vật lí lớp 11 Bài 19 : Từ trường có đáp án khá đầy đủ những mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 19 .

Trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 19: Từ trường

Bài giảng Trắc nghiệm Vật lí 11 Bài 19: Từ trường

Câu 1: Chọn câu sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm hút .
B. một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát .
C. dây dẫn có dòng điện .
D. chùm tia điện tử .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Từ trường sống sót ở gần nam châm từ, dây dẫn mang dòng điện, điện tích hoạt động .

Xung quanh thanh thủy tinh nhiễm điện do cọ xát có điện trường.

Câu 2: Chọn câu sai?

A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của đường sức từ .
B. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau .
C. Nói chung những đường sức điện thì không kín, còn những đường sức từ là những đường cong kín .
D. Qua mỗi điểm trong khoảng trống vẽ được vô số đường sức từ .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
A – đúng .
B – đúng .
C – đúng .
D – sai, vì qua mỗi điểm trong khoảng trống chỉ vẽ được một đường sức từ .

Câu 3: Có hai thanh kim loại bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó?

A. Đó là hai thanh nam châm từ .
B. Một thanh là nam châm hút, thanh còn lại là thanh sắt .
C. Có thể là hai thanh nam châm hút, cũng hoàn toàn có thể là hai thanh sắt .
D. Có thể là hai thanh nam châm hút, cũng hoàn toàn có thể là một thanh nam châm hút và một thanh sắt .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
A – chưa đúng vì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp một thanh là sắt, một thanh là nam châm hút .
B – chưa đúng vì hoàn toàn có thể là hai thanh nam châm hút, có 2 cực khác nhau đưa lại gần nhau .
C – sai vì 2 thanh sắt không hề hút nhau .
D – đúng vì trường hợp này không thiếu những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra : hoàn toàn có thể là hai nam châm hút đưa 2 cực khác nhau lại gần nhau, hoặc một thanh là nam châm hút, một thanh là sắt .

Câu 4: Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

A. những đường sức từ sum sê hơn .
B. những đường sức từ nằm cách xa nhau .
C. những đường sức từ gần như song song nhau .
D. những đường sức từ nằm phân kì nhiều .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
A – đúng từ trường mạnh được trình diễn bởi những đường sức từ chi chít hơn .
B – sai vì những đường sức từ nằm xa nhau ( tỷ lệ thưa ) thì từ trường yếu .
C – sai vì những đường sức từ song song với nhau chưa chắc đã chứng minh và khẳng định đó là từ trường mạnh .
D – sai .

Câu 5: Chọn câu sai? Đường sức của từ trường

A. là những đường cong kín .
B. là những đường cong không kín .
C. là những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó .
D. không cắt nhau .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Đường sức từ là những đường vẽ trong khoảng trống có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó .
Đường sức của từ trường có đặc thù sau :
+ Tại mỗi điểm trong từ trường, hoàn toàn có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi .
+ Các đường sức từ là những đường cong kín. Các đường sức từ không cắt nhau .
+ Nơi nào có từ trường lớn thì những đường sức từ ở đó vẽ mau hơn ( dày hơn ), nơi nào từ trường nhỏ hơn thì những đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn .

Câu 6: Kim nam châm có 

a 1646476768

A. đầu trên là cực Bắc, đầu dưới là cực Nam .
B. đầu dưới là cực Bắc, đầu trên là cực Nam .
C. cực Bắc ở gần thanh nam châm từ hơn .
D. không xác lập được những cực .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Đường sức từ của thanh nam châm hút có chiều vào Nam, ra Bắc .
⇒ Kim nam châm hút có đầu trên là cực Nam, đầu dưới là cực Bắc .

Câu 7: Đường sức từ của dòng điện gây ra bởi

A. dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện .
B. dòng điện trong ống dây đi ra từ cực Bắc, và đi vào cực Nam của cuộn dây đó .
C. dòng điện tròn là những đường tròn .
D. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
A – sai, đường sức từ của dòng điện thẳng là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện .
B – đúng .
C – sai, đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy .
D – sai, đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy .

Câu 8: Từ trường của một nam châm giống từ trường được tạo bởi

A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua .
B. một ống dây có dòng điện chạy qua .
C. một nam châm từ hình móng ngựa .
D. một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Từ trường của một nam châm từ giống từ trường được tạo bởi một ống dây có dòng điện chạy qua. Chúng đều có chiều đi ra từ cực bắc ( mặt bắc của ống dây ) và đi vào cực nam ( mặt nam của ống dây ) .

Câu 9: Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng:

A. những đường thẳng song song với dòng điện .
B. những đường thẳng vuông góc với dòng điện như những nan hoa xe đạp điện .
C. những vòng tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua .
D. những đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện .

Câu 10: Tính chất cơ bản của từ trường là

A. gây ra lực từ tính năng lên nam châm từ hoặc lên dòng điện đặt trong nó .
B. gây ra lực mê hoặc lên những vật đặt trong nó .
C. gây ra lực đàn hồi công dụng lên những dòng điện và nam châm hút đặt trong nó .
D. gây ra sự đổi khác về đặc thù điện của môi trường tự nhiên xung quanh .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tính năng lên nam châm từ hoặc lên dòng điện đặt trong nó .

Câu 11: Từ phổ là

A. hình ảnh của những đường mạt sắt cho ta hình ảnh của những đường sức từ của từ trường .
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm hút với nhau .
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm hút .
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Từ phổ là hình ảnh của những đường mạt sắt cho ta hình ảnh của những đường sức từ của từ trường .

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng hoàn toàn có thể vẽ được một đường sức từ .
B. Đường sức từ do nam châm từ thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng .
C. Đường sức từ mau hơn ở nơi có từ trường lớn, đường sức từ thưa hơn ở nơi có từ trường nhỏ hơn .
D. Các đường sức từ là những đường cong kín .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
A – đúng .
B – sai, đường sức từ do nam châm hút thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường cong ở bên ngoài có chiều vào Nam, ra Bắc .
C – đúng .
D – đúng .

Câu 13: Điều nào dưới đây không phải là tính chất của đường sức từ?

A. Tại mỗi điểm trong từ trường vẽ được vô số đường sức từ đi qua nó .
B. Các đường sức từ là những đường cong kín .
C. Các đường sức từ không cắt nhau .
D. Ở ngoài nam châm hút, những đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm hút .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
A – sai, tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ .
B – đúng .
C – đúng .
D – đúng .

Câu 14: Từ cực Bắc của Trái Đất

A. trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất .
B. trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất .
C. gần với cực Nam địa lí của Trái Đất .
D. gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Từ cực Bắc của Trái Đất lệch 110 so với cực Nam địa lí của Trái Đất .

Câu 15: Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là

A. những đường thẳng song song cách đều nhau .
B. những đường cong, cách đều nhau .

C. những đường thẳng hướng từ cực Nam sang cực Bắc.

D. những đường cong hướng từ cực Nam sang cực Bắc .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Các đường sức từ trong lòng nam châm hút hình chữ U là những đường thẳng song song cách đều nhau .

Câu 16. Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:

A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua .
B. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín .
C. Các đường sức từ không cắt nhau .
D. Tính chất cơ bản của từ trường là tính năng lực từ lên nam châm hút hay dòng điện đặt trong nó .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
A – đúng .
B – sai, những đường sức từ là những đường cong khép kín .
C – đúng .
D – đúng .

Câu 17. Đáp án nào sau đây đúng khi nói về đường sức từ:

A. xuất phát từ – ∞, kết thúc tại + ∞ .
B. xuất phát tại cực bắc, kết thúc tại cực nam .
C. xuất phát tại cực nam, kết thúc tại cực bắc .
D. là đường cong kín nên nói chung không có điểm mở màn và kết thúc .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
Các đường sức từ là đường cong kín nên nói chung không có điểm mở màn và kết thúc .

Câu 18. Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ:

A. tương tác giữa hai nam châm từ .
B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện .
C. tương tác giữa những điện tích đứng yên .
D. tương tác giữa nam châm hút và dòng điện .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
+ Tương tác từ là tương tác giữa nam châm hút với nam châm hút, nam châm hút với dòng điện, dòng điện với dòng điện .
+ Tương tác giữa những điện tích đứng yên là tương tác điện ( đơn cử là lực Cu lông ) .

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì nó có lực tác dụng lên một

A. dòng điện khác đặt song song với nó .
B. kim nam châm từ đặt song song cạnh nó .
C. hạt mang điện hoạt động dọc theo nó .
D. mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
A – đúng
B – đúng
C – đúng
D – sai, từ trường không tính năng lên hạt mang điện đứng yên .

Câu 20. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. những điện tích hoạt động .
B. nam châm từ đứng yên .
C. những điện tích đứng yên .
D. nam châm từ hoạt động .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với những điện tích đứng yên .

Câu 21. Nhận xét nào sau đây không đúng về đường sức từ?

A. Trục nam châm từ thử cân đối luôn vuông góc với đường sức từ tại điểm đang xét .
B. Các đường sức từ không cắt nhau .
C. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ .
D. Các đường sức từ có chiều .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
A – sai, trục nam châm từ thử nằm cân đối sẽ sắp xếp theo đường sức từ tại điểm đang xét .
B – đúng
C – đúng
D – đúng

Câu 22. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Từ trường đều có những đường sức song song cách đều nhau .
B. Từ trường đều có cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau .
C. Lực tương tác giữa hai nam châm từ đặt gần nhau là lực điện .
D. Có thể coi từ trường trong khoảng chừng khoảng trống giữa nam châm hút chữ U là từ trường đều .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
A – đúng .
B – đúng .
C – sai, lực tương tác giữa hai nam châm hút đặt gần nhau là lực từ .
D – đúng .

Câu 23. Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?

A. Xung quanh mỗi nam châm hút đều sống sót một từ trường .
B. Xung quanh mỗi dòng điện cũng sống sót một từ trường .
C. Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của một kim nam châm từ nhỏ nằm cân đối tại điểm đó .
D. Kim nam châm từ đặt ở gần một nam châm từ hoặc một dòng điện luôn quay quanh theo hướng Nam – Bắc của từ trường Trái Đất .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
A – đúng .
B – đúng .
C – đúng .
D – sai, vì kim nam châm từ đặt ở gần một nam châm từ hoặc một dòng điện luôn nằm theo hướng của đường sức từ tại điểm đó .

Câu 24. Vật nào sau đây không thể làm nam châm?

A. Niken .
B. Đồng ôxít .
C. Côban .
D. Mangan .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Người ta nhận thấy vật tư dùng để làm nam châm từ thường là những chất có từ tính ( hoặc hợp chất của chúng ) : sắt, niken, côban, mangan, … đồng oxit không thuộc nhóm vật tư từ .

Câu 25. Dòng điện và nam châm tương tác với nhau vì chúng có

A. điện trường .
B. từ tính .
C. thẩm từ .
D. từ cảm .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Dòng điện và nam châm từ tương tác với nhau vì chúng có từ tính, thực chất xung quanh chúng có từ trường, đặt vật có từ tính trong từ trường của vật khác sẽ có sự tương tác trải qua lực từ .

Câu 26. Để xác định hướng của từ tường trong khoảng không gian có từ trường người ta dùng

A. một kim nam châm từ nhỏ .
B. một điện tích thử q = + e .
C. một dây nhỏ và ngắn .
D. ampe kế .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Hướng của từ trường là hướng Nam – Bắc của kim nam châm hút nhỏ nằm cân đối trong từ trường .

Câu 27. Đặt một kim nam châm nhỏ tại điểm M trên mặt phẳng vuông góc với một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I (dây dẫn và mặt phẳng cắt nhau tại O). Khi cân bằng, kim nam châm sẽ

A. hướng cực Nam vào dòng điện .
B. hướng cực Bắc vào dòng điện .
C. trùng với những cực từ của Trái Đất .
D. tiếp tuyến với đường tròn nửa đường kính OM .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
Đặt một kim nam châm hút nhỏ tại điểm M trên mặt phẳng vuông góc với một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I ( dây dẫn và mặt phẳng cắt nhau tại O ). Khi cân đối, kim nam châm hút sẽ tiếp tuyến với đường tròn nửa đường kính OM .

Câu 28. Hai dây dẫn mang dòng diện cùng chiều được đặt song song với nhau, chúng tác dụng lên nhau một

A. lực hút .
B. lực đẩy .
C. lực điện .
D. lực cân đối .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Hai dây dẫn mang dòng diện cùng chiều được đặt song song với nhau, chúng sẽ công dụng lên nhau một lực hút .

Câu 29. Quy tắc xác định chiều của đường sức từ trong dây dẫn mang dòng điện là

A. quy tắc bàn tay phải .
B. quy tắc nắm tay phải .
C. quy tắc bàn tay trái .
D. quy tắc nắm tay trái .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Quy tắc xác lập chiều của đường sức từ trong dây dẫn mang dòng điện là quy tắc nắm tay phải .

Câu 30. Chọn phát biểu đúng về quy tắc nắm tay phải đối với dòng điện trong dây dẫn thẳng dài?

A. Đặt bàn tay phải sao cho ngón tay cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó những ngón tay kia khum lại chỉ chiều của đường sức từ .
B. Đặt bàn tay phải sao cho ngón tay cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó những ngón tay kia khum lại chỉ chiều của lực từ .
C. Đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay khum lại chỉ chiều của dòng điện, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện .
D. Đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay khum lại chỉ chiều của dòng điện, ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện .

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Quy tắc nắm tay phải so với dòng điện trong dây dẫn thẳng dài : Đặt bàn tay phải sao cho ngón tay cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó những ngón tay kia khum lại chỉ chiều của đường sức từ .

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon