Em đồng ý với quan điểm nào sau đây khi bàn về phát triển

articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

loading

Câu 1: Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó và phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác là

A. điểm nút.

B. chất .
C. lượng .
D. độ .

Đáp án: B

Câu 2: Trong quy luật lượng chất, giới hạn từ 0 độ C đến 100 độ C được gọi là

A. độ .
B. chất .
C. lượng .
D. điểm nút .

Đáp án: A

Câu 3: Trong những câu dưới đây, câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim .
B. Chín quá hóa nẫu .
C. Đánh bùn sang ao .
D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ .

Đáp án: C

Câu 4: Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì

A. chất đổi khác chậm, lượng biến hóa nhanh gọn .
B. lượng đổi khác chậm, chất biến hóa nhanh gọn .
C. cả chất và lượng cùng biến hóa từ từ .
D. cả chất và lượng cùng đổi khác nhanh gọn .

Đáp án: B

Câu 5: Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng là

A. điểm nút .
B. bước nhảy .
C. lượng .
D. độ .

Đáp án: D

Câu 6: Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau?

Để tạo ra sự đổi khác về chất trong học tập, rèn luyện thì học viên cần phải
A. học từ dễ đến khó, từ đơn thuần đến phức tạp .
B. cái dễ thì không cần phải học tập vì đã biết và hoàn toàn có thể làm được .
C. kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước những yếu tố khó khăn vất vả .
D. tích luỹ từ từ rồi sẽ thành công xuất sắc .

Đáp án: D

Câu 7: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là

A. điểm nút .
B. lượng .
C. chất .
D. độ

Đáp án: A

Câu 8: Nếu dùng các khái niệm trung bình, khá, giỏi để chỉ chất của quá trình học tập của học sinh thì lượng của nó là

A. điểm số kiểm tra hàng ngày .
B. điểm kiểm tra cuối những học kỳ .
C. điểm tổng kết cuối những học kỳ .
D. kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức mà học viên đã tích luỹ, rèn luyện .

Đáp án: D

Câu 9:Câu nói nào sau đây không nói về lượng và chất ?

A. Dốt đến đâu học lâu cũng biết .
B. Góp gió thành bão .
C. Năng nhặt chặt bị .
D. Chị ngã em nâng .

Đáp án: D

Câu 10: Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ?

A. sự biến hóa về lượng .
B. sự biến hóa những thuộc tính cơ bản của lượng .
C. quy trình biến hóa trạng thái của lượng .
D. sự đổi khác lượng đặc trưng .

Đáp án: A

Câu 11: Độ của sự vật hiện tượng là?

A. sự biểu lộ mối quan hệ qua lại giữa chất và lượng .
B. số lượng giới hạn của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. sự thống nhất, liên hệ qua lại và phụ thuộc vào lẫn nhau giữa chất và lượng .
D. số lượng giới hạn mà trong đó sự biến hóa về lượng chưa làm biến hóa về chất .

Đáp án: D

Câu 12: câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

A. Lượng đổi khác dẫn đến chất đổi khác .
B. Mỗi lượng có chất riêng của nó .

C. Chất quy định lượng .
D. Cả chất và lượng cùng đổi khác nhanh gọn .

Đáp án: D

Câu 13: Các Mác viết Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác nhau về chất. Trong Câu này, Các Mác bàn về

A. nguồn gốc, động lực của sự hoạt động và tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
B. phương pháp hoạt động và tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
D. khuynh hướng tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ

Đáp án: B

Câu 14: Khi chất mới ra đời thì?

A. lượng cũ vẫn giữ nguyên .
B. lượng cũ bị xóa bỏ trọn vẹn .
C. lượng mất đi .
D. lượng cũ bị sửa chữa thay thế bằng một lượng mới tương ứng .

Đáp án: D

Câu 15: Cơ sở để so sánh sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác là?

A. thuộc tính bên trong, tiêu biểu vượt trội của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
B. tổng thể những thuộc tính của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. thuộc tính pháp luật về lượng .
D. thuộc tính bên ngoài của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: A

Câu 16: câu nào trong các Câu tục ngữ sau đây không nói về lượng và chất?

A. Dốt đến đâu học lâu cũng biết .
B. Có công mài sắt có ngày nên kim .
C. Miệng ăn núi lở .
D. Anh em như thể chân tay .

Đáp án: D

Câu 17: Luận điểm nào sau đây là sai, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

A. Mỗi sự vật có nhiều thuộc tính .
B. Mỗi thuộc tính bộc lộ một mặt chất của sự vật .
C. Mỗi thuộc tính đóng vai trò là tính pháp luật về chất .
D. Mỗi sự vật chỉ có một thuộc tính lao lý về chất .

Đáp án: D

Câu 18: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

A. Độ là phạm trù chỉ sự đổi khác của lượng .
B. Độ là phạm trù chỉ sự biến hóa của chất .
C. Độ là phạm trù triết học chỉ số lượng giới hạn biến hóa của lượng làm đổi khác chất của sự vật .
D. Độ là điểm số lượng giới hạn mà tại đó sự biến hóa của lượng làm đổi khác chất của sự vật .

Đáp án: A

Câu 19: Vận dụng mối quan hệ giữa lượng và chất để xem xét phương trình bậc 2 có 1 ẩn số ax2 + bx + c. Phương trình này có sự thay đổi về chất khi

A. a = 0 .
B. x = 0 .
C. b = 0 .
D. c = 0

Đáp án: A

Câu 20: Trong Triết học, khái niệm chất có nghĩa là

A. độ tốt, xấu của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
B. tính hiệu suất cao ( có chất lượng ) của hoạt động giải trí .
C. vật tư cấu thành sự vật .
D. thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: D

Câu 21: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào chỉ lượng?

A. Đường có vị mặn, dễ tan trong nước .
B. K là học viên nhiệt tình giúp sức bạn .
C. Công thức hóa học của muối là NaCl .
D. Nhà A có 5 người trong mái ấm gia đình .

Đáp án: D

Câu 22: Ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất là

A. học viên lớp 10 có 9 tháng học : từ tháng 9 đến tháng 5 .
B. trong điều kiện kèm theo thông thường tăng nhiệt độ của nước từ 100 °C lên 900 °C .
C. lớp 9 bạn Lan học chăm, rèn luyện tốt nên được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .
D. học viên lớp 9 lên lớp 10 lượng kỹ năng và kiến thức, thời hạn học nhiều hơn .

Đáp án: D

Câu 23: Độ của sự vật hiện tượng là

A. sự bộc lộ mối quan hệ qua lại giữa chất và lượng .
B. số lượng giới hạn của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. sự thống nhất, liên hệ qua lại và nhờ vào lẫn nhau giữa chất và lượng .
D. số lượng giới hạn mà trong đó sự biến hóa về lượng làm đổi khác về chất .

Đáp án: C

Câu 24: Đun nước sôi đến 80 độ nước nóng dần lên đó là hiện tượng

A. lượng biến hóa từ từ .
B. chất đổi khác từ từ .
C. sự đổi khác về lượng dẫn đến sự biến hóa về chất .
D. chất mới sinh ra lại bao hàm lượng mới .

Đáp án: A

Câu 25: Ý nghĩa triết học trongCâu thành ngữ Dao có mài mới sắc là

A. lượng đổi chất đổi .
B. cái mới thay thế sửa chữa cái cũ .
C. đấu tranh giữa những mặt trái chiều .
D. xử lý xích míc của sự vật .

Đáp án: A

Câu 26: Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào là không đúng?

A. Sự biến đổi về chất mở màn từ sự đổi khác về lượng .
B. Sự biến đổi về lượng khi nào cũng dẫn đến sự biến hóa về chất .
C. Chất và lượng luôn luôn thống nhất với nhau trong một sự vật .

D. Chất đổi sẽ dẫn đến lượng đổi .

Đáp án: D

Câu 27: Trong cácCâu thành ngữ sau câu nào nói đến sự thay về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất ?

A. Tích tiểu thành đại .
B. Năng nhặt chặt bị .
C. Có công mài sắt có ngày nên kim .
D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ .

Đáp án: C

Câu 28: Sự thống nhất giữa chất và lượng là

A. luôn mang tính tuyệt đối .
B. luôn mang tính tương đối .
C. vừa mang tính tuyệt đối vừa mang tính tương đối .
D. mang tính kim chỉ nan .

Đáp án: B

Câu 29: Thuộc tính nào của tam giác đều nói về chất?

A. Có đường cao vuông góc với cạnh đáy .
B. Có 3 cạnh bằng nhau và 2 góc đáy bằng nhau .
C. Có đường cao chia đôi hai đáy .
D. Có hai góc đáy bằng nhau .

Đáp án: D

Câu 30: Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ đến ngày 30/4/1975 đất nước ta hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối. Theo quan điểm Triết học, ngày 30/4/1975 được gọi là?

A. Độ .
B. Chất .
C. Lượng .
D. Điểm nút .

Đáp án: D

Câu 31: Chất và lượng là hai mặt thống nhất với nhau.

A. 1 số ít sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
B. Cùng một sự vật, hiện tượng kỳ lạ
C. hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác loại .
D. hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ cùng loại .

Đáp án: B

Câu 32: Để tạo ra sự biến đổi về chất, trước hết phải

A. Tạo ra sự biến hóa về lượng .
B. tích luỹ từ từ về lượng .
C. tao ra chất mới tương ứng .
D. làm cho chất mới sinh ra .

Đáp án: B

Câu 33: Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Không thể có chất sống sót ngoài lượng .
B. Phát triển của sự vật chỉ bao hàm sự biến hóa về lượng .
C. Thuộc tính vốn có của sự vật là những đặc tính vốn có của sự vật .
D. Không có chất và lượng thuần tuý sống sót bên ngoài sự vật và hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: B

Câu 34: Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Chất sống sót ngoài lượng .
B. Chất và lượng có tính pháp luật khách quan .
C. Chất và lượng thuần tuý sống sót bên ngoài sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
D. Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ đều xuất hiện chất và lượng thống nhất với nhau .

Đáp án: A

Câu 35: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

A. Lượng biến hóa dân đến chất đổi khác .
B. Lượng biên đổi trước, chất đổi khác sau .
C. Chất và lượng luôn có sự ảnh hưởng tác động lên nhau .
D. Cả chất và lượng cùng đổi khác nhanh gọn .

Đáp án: D

Câu 36: Để phân biệt sự vật và hiện tượng này với sự vật và hiện tượng khác thì phải dựa vào

A. chất của sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
B. lượng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
C. số lượng sự vật và hiện tượng kỳ lạ .
D. quy mô sự vật và hiện tượng kỳ lạ .

Đáp án: A

Câu 37: Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau?

A. Là thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng kỳ lạ. .
B. Biểu thị trình độ tăng trưởng của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
C. Biểu thị vận tốc hoạt động của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
D. Phân biệt sự vật, hiện tượng kỳ lạ này với sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác .

Đáp án: A

Câu 38: Em đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi nói sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện?

A. Coi thường việc nhỏ .
B. Đốt cháy quy trình tiến độ .
C. Kiên trì, nhẫn nại trong học tập .
D. Cái dễ thì không cần phải học tập .

Đáp án: C

Câu 39: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Do sự phủ định biện chứng .
B. Do sự hoạt động của vật chất .
C. Do sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều .

D. Do sự biến hóa về lượng dẫn đến sự biến hóa về chất .

Đáp án: D

Câu 40: Nội dung nào dưới đây không phải là cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự đổi khác về chất .
B. Kiên trì tích góp về lượng đến một mức thiết yếu .
C. Bổ sung cho chất những tác nhân mới .
D. Chất mới sinh ra bao hàm một lượng mới tương ứng .

Đáp án: C

Câu 41: câu nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất?.

A. Nước chảy đá mòn .
B. Chín quá hoá nẫu .
C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ .
D. Có công mài sắt, có ngày nên

Đáp án: A

Câu 42: nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất?

A. Góp gió thành bão .
B. Năng nhặt chặt bị .
C. Chị ngã em nâng .
D. Dốt đến đâu học lâu cũng biết .

Đáp án: C

Câu 43: Câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim thuộc quy luật

A. tự nhiên .
B. phủ định .
C. xích míc .
D. lượng đổi dẫn đến chất đổi

Đáp án: D

Câu 44: Quy luật từ Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại nói lên đặc tính nào của sự phát triển?

A. Cách thức của sự hoạt động và tăng trưởng .
B. Nguồn gốc của sự hoạt động và tăng trưởng .
C. Động lực của sự hoạt động và tăng trưởng .
D. Khuynh hướng của sự hoạt động và tăng trưởng .

Đáp án: A

Câu 45: Nội dung nào dưới đây thể hiện một lượng của sự vật?

A. Đường có vị mặn, dễ tan trong nước .
B. K là một học viên nhiệt tình trợ giúp bạn .
C. Muối sống sót ở dạng tinh thể màu trắng, vị mặn dễ hòa tan trong nước .
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính của Nước Ta năm năm ngoái cao hơn so với năm năm trước

Đáp án: D

Câu 46: Câu tục ngữ: Góp gió thành bão thể hiện quan niệm nào dưới đây ?:

A. Chất của sự vật biến hóa .

B. Lượng của sự vật biến hóa .
C. Tích lũy về nguồn năng lượng để đổi khác về chất .
D. Nhiều cái nhỏ sẽ thành một cái to .

Đáp án: C

Câu 47: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện,bản thân em cần

A. chuẩn bị sẵn sàng tài liệu trong kiểm tra .
B. chia nhau mỗi bạn học mộtCâu .
C. chép bài của những bạn học giỏi trong giờ kiểm tra .
D. kiên trì học tập từ dễ đến khó, từ đơn thuần đến phức tạp .

Đáp án: D

Câu 48: Bạn A học kì 1 xếp loại học lực trung bình. Sang học kì 2 bạn đã chăm chỉ cố gắng trong học tập nên kết quả cả năm bạn xếp loại học lực khá. Kết quả đó thể hiện

A. như mong muốn trong học tập .
B. coi thường việc việc học .
C. sự kiên trì nhẫn nại của bạn A.
D. bộc lộ sự chủ quan trong học tập .

Đáp án: C

Câu 49: Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ đến ngày 30/4/1975 đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối. Theo em, theo quy luật sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất ngày 30/4/1975 gọi là gì?

A. Độ .
B. Chất .
C. Điểm nút .
D. Lượng .

Đáp án: C

Câu 50: C. Mác viết: Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác nhau về chất. Trong Câu nói trên C. Mác đã bàn về nội dung nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

A. Xu thế hoạt động và tăng trưởng .
B. Khuynh hướng tăng trưởng .
C. Nguồn gốc sự hoạt động và tăng trưởng .
D. Cách thức hoạt động và tăng trưởng .

Đáp án: D

Câu 51: Sau bữa tiệc sinh nhật bạn A lấy dao cắt chiếc bánh sinh nhật thành nhiều miếng nhỏ mời mọi người cùng ăn. Em nhận xét như thế nào việc cắt chiếc bánh thành nhiều miếng nhỏ trong mối quan hệ sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất?

A. Chất của bánh đổi khác .
B. Lượng của bánh không biến hóa .
C. Chất và lượng của bánh không đổi khác .
D. Chỉ lượng của bánh biến hóa chất không đổi .

Đáp án: A

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon