Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9

articlewriting1
Hướng dẫn giải Bài 1 : Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 gồm có vừa đủ triết lý, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông .

Lý thuyết

I. Tính chất hóa học của oxit

1. Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước: Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ :
Na2O + H2O → 2N aOH
BaO + H2O → Ba ( OH ) 2
Những oxit bazơ công dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là : Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO .

b) Tác dụng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước
Thí dụ : BaO + 2HC l → BaCl2 + H2O
Fe2O3 + 3H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O

c) Tác dụng với oxit axit: Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ : CaO + CO2 → CaCO3

2. Oxit axitcó những tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Thí dụ : SO3 + H2O → H2SO4
P2O5 + 3H2 O → 2H3 PO4
Những oxit axit công dụng được với nước và do đó cũng tan trong nước .

b) Tác dụng với dung dịch bazơ:

Oxit axit + dd bazơ → muối + nước .
Thí dụ : CO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaCO3
Những oxit khác như SO2, P2O5, …. Cũng có phản ứng tựa như .

c) Tác dụng với oxit bazơ: Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ (tan) tạo thành muối.

Thí dụ : CO2 + BaO → BaCO3

3. Oxit lưỡng tính

Một số oxit vừa tính năng dung dịch axit, vừa tính năng với dung dịc bazơ, gọi là oxit lưỡng tính. Thí dụ như : Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3, …
Thí dụ : Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O
Al2O3 + 2N aOH → H2O + 2N aAlO2 ( natri aluminat )

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo muối)

Một số oxit không công dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, gọi là oxit trung tính như : NO, N2O, CO, …

II. Khái quát về sự phân loại oxit

Căn cứ vào đặc thù hóa học của oxit, người ta phân loại oxit thành 4 loại như sau :

1. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

2. Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

4. Oxit trung tính hay còn gọi là oxit không tạo muối là những oxit không tác dung với axit, bazơ, nước.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Bài tập

Giaibaisgk. com trình làng với những bạn không thiếu giải pháp vấn đáp những thắc mắc, giải những bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu vấn đáp chi tiết cụ thể bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung cụ thể câu vấn đáp, bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây :

1. Giải bài 1 trang 6 sgk Hóa học 9

Có những oxit sau : CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào hoàn toàn có thể công dụng được với
a ) nước ?
b ) axit clohiđric ?
c ) natri hiđroxit ?
Viết phương trình hóa học .

Bài giải:

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3:

CaO + H2O → Ca ( OH ) 2
SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HC l → CaCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3:

SO3 + NaOH → NaHSO4
SO3 + 2N aOH → Na2SO4 + H2O

2. Giải bài 2 trang 6 sgk Hóa học 9

Có những chất sau : H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất hoàn toàn có thể công dụng với nhau .

Bài giải:

Những cặp chất công dụng được với nhau là : H2O và CO2 ; H2O và K2O ; CO2 và K2O ; CO2 và KOH .
H2O + CO2 → H2CO3
H2O + K2O → 2KOH
CO2 + K2O → K2CO3
CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + 2KOH  → K2CO3 + H2O

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Hóa học 9

Từ những chất : Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào những sơ đồ phản ứng sau :
a ) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước
b ) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước
c ) Nước + … → Axit sunfurơ
d ) Nước + … → Canxi hiđroxit
e ) Canxi oxit + … → Canxi cacbonat
Dùng những công thức hóa học để viết tổng thể những phương trình hóa học của những sơ đồ phản ứng trên .

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

4. Giải bài 4* trang 6 sgk Hóa học 9

Cho những oxit sau :
CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho công dụng được với
a ) nước, tạo thành dung dịch axit .
b ) nước, tạo thành dung dịch bazơ .
c ) dung dịch axit, tạo thành muối và nước .
d ) dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước .
Viết những phương trình hóa học .

Bài giải:

a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3
SO2 + H2O → H2SO3

b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là Na2O và CaO:

Na2O + H2O → 2N aOH
CaO + H2O → Ca ( OH ) 2

c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HC l → 2N aCl + H2O
CaO + 2HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaCO3
SO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaSO3

5. Giải bài 5 trang 6 sgk Hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học .

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm ( lấy dư ) như Ca ( OH ) 2 hoặc NaOH, … khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → H2O + CaCO3
Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2 ⇒ thu được O2

6. Giải bài 6* trang 6 sgk Hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng ( II ) oxit công dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20 % .
a ) Viết phương trình hóa học .
b ) Tính nồng độ Xác Suất của những chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc .

Bài giải:

Khối lượng axit sufuric :
\ ( { m_ { { H_2 } S { O_4 } } } = { { 20 \ %. 100 } \ over { 100 \ % } } = 20 \ left ( g \ right ) \ )
Tính số mol :
nCuO = \ ( \ frac { 1,6 } { 80 } \ ) = 0,02 mol
\ ( n_ { H_ { 2 } SO_ { 4 } } \ ) = \ ( \ frac { 20 } { 98 } \ ) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
lúc bắt đầu : 0,02 0,2 0 0 mol
lúc phản ứng : 0,02 → 0,02 0,02
Sau phản ứng : 0 0,18 0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g
\ ( m_ { CuSO_ { 4 } } \ ) = 0,02 x 160 = 3,2 g
⇒ C %, CuSO4 = \ ( \ frac { 3,2 } { 101,6 } \ ). 100 % ≈ 3,15 %
\ ( m_ { H_ { 2 } SO_ { 4 } } \ ) = 20 – ( 0,02 x 98 ) = 18,04
⇒ C %, H2SO4 = \ ( \ frac { 18,04 } { 101,6 } \ ). 100 % ≈ 17,76 %

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 6 sgk Hóa học 9 khá đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon