Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 32: Hợp chất của sắt

articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 32 : Hợp chất của sắt giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 145 Sgk Hoa 12

Lời giải:

( 1 ) 4F eS2 + 11O2 → 2F e2O3 + 8SO2
( 2 ) Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
( 3 ) FeCl3 + 3N aOH → Fe ( OH ) 3 + 3N aCl
( 4 ) 2F e ( OH ) 3 → Fe2O3 + 3H2 O .
( 5 ) Fe2O3 + 3CO → 2F e + 3CO2 .
( 6 ) FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O .
( 7 ) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe .

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 12): Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2(đktc) được giải phóng là :

A. 8,19 lít .
B. 7,33 lít .
C. 4,48 lít .
D. 6,23 lít .

Lời giải:

Đáp án C .
Cứ 278 g FeSO4. 7H2 O có 152 g FeSO4
→ 55,6 g FeSO4. 7H2 O có x ( g ) FeSO4

Khối lượng FeSO4 là Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 2 Trang 145 Sgk Hoa 12 1

Số mol FeSO4: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 2 Trang 145 Sgk Hoa 12 2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
nH2 = nFeSO4 = 0,2 ( mol ) ⇒ VH2 = 0,2. 22,4 = 4,48 ( lit )

Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 12): Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :

A. 1,9990 gam .
B. 1,9999 gam .

C. 0,3999 gam.

D. 2,1000 gam .

Lời giải:

Chọn đáp án B .
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
56 gam Fe phản ứng tạo 64 gam Cu ⇒ khối lượng tăng : 64 – 56 = 8 ( gam ) .
x gam Fe khối lượng tăng : 4,2857 – 4 = 0,2857 ( gam ) .
⇒ 8 x = 56. 0,2857
⇒ x = 1,9999 .

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 12): Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là:

A. 231 gam .
B. 232 gam .
C. 233 gam .
D. 234 gam .

Lời giải:

Chọn đáp án B .
Có thể coi 0,5 mol FeO và 0,5 mol Fe2O3 là 0,5 mol Fe3O4. Vậy cả hỗn hợp có 1 mol Fe3O4 nên có khối lượng là 232 g .

Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 12): Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là :

A. 15 gam .
B. 20 gam .
C. 25 gam .
D. 30 gam .

Lời giải:

Đáp án D .

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 145 Sgk Hoa 12
Khối lượng kết tủa là m = 0,3. 100 = 30 ( g )

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon