Giải bài 48, 49, 50, 51, 52 trang 76, 77 Sách giáo khoa Toán 7

articlewriting1

Bài 48 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250 g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối ?

Hướng dẫn làm bài:

Đổi đơn vị: Đổi cùng đơn vị đo là gam.

Ta có : 1 tấn = 1000000 g
25 kg = 25000 g
Gọi lượng muối trong 250 g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo đặc thù của đại lượng tỉ lệ thuận ta có :
\ ( { { 250 } \ over x } = { { 1000000 } \ over { 25000 } } = 40 = > x = { { 250 } \ over { 40 } } = 6,25 \ left ( { gam } \ right ) \ ) ( gam )
Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25 g muối .

Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 g / cm3 và của chì là 11,3 g / cm3 ?

Hướng dẫn làm bài:

Vì m = V.D và m là hằng số có khối lượng bằng nhau nên V và D là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với thông số tỉ lệ dương .
Theo đặc thù đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với thông số tỉ lệ dương. Theo đặc thù của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có :
\ ( { { V \ left ( { sat } \ right ) } \ over { V \ left ( { chi ` } \ right ) } } = { { D \ left ( { chi ` } \ right ) } \ over { D \ left ( { sat } \ right ) } } = { { 11,3 } \ over { 7,8 } } \ approx 1,45 \ )
Vậy thể tích thanh sắt lớn hơn và lớn hơn khoảng chừng 1,45 lần .

Bài 50 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Ông Minh dự tính xây một bể nước có thể tích là V. Nhưng sau đó ông muốn đổi khác kích cỡ so với dự tính bắt đầu như sau : Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi 50%. Hỏi chiều cao phải biến hóa như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V ?

Hướng dẫn làm bài 

Vì V = h. S => diện tích quy hoạnh đáy và chiều cao ( khi V không đổi ) tỉ lệ nghịch với nhau .

Gọi a, b là chiều rộng và chiều dài ban đầu thì \({a \over 2},{b \over 2}\) là chiều rộng và chiều dài lúc sau.

Ta có :
\ ( { S_2 } = { a \ over 2 }. { b \ over 2 } = { { a. b } \ over 2 } = { 1 \ over 4 } { S_1 } \ )
Theo đặc thù của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có :
\ ( { { { S_1 } } \ over { { S_2 } } } = { { { h_2 } } \ over { { h_1 } } } = > { { { h_2 } } \ over { { h_1 } } } = { { { S_1 } } \ over { { 1 \ over 4 } { S_1 } } } \ )
\ ( \ Rightarrow { { { h_2 } } \ over { { h_1 } } } = 4 = > { h_2 } = 4 { h_1 } \ )
Vậy chiều cao lúc sau của bể phải tăng lên 4 lần .

Bài 51 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Viết tọa độ những điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32 .

1 1518038545 51b

Hướng dẫn làm bài:

Tọa độ của những điểm đó là :
A ( – 2 ; 2 ) B ( – 4 ; 0 ) C ( 1 ; 0 )
D ( 2 ; 4 ) E ( 3 ; – 2 ) F ( 0 ; 2 ) G ( – 3 ; – 2 )

Bài 52 trang 77 sgk toán 7 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A ( 3 ; 5 ) ; B ( 3 ; – 1 ) ; C ( – 5 ; – 1 ). Tam giác ABC là tam giác gì ?

Hướng dẫn làm bài:

Tam giác ABC là tam giác vuông tại B .

2 1518038545 72b

 Giaibaitap.me

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon