Language focus – Unit 5 trang 58 Tiếng Anh 12>

articlewriting1
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Pronunciation

Stress in words of more than three syllables

( Ngữ âm : Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết )

Task 1. Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

economics  /ˌiːkəˈnɒmɪks/: ngành kinh tế

psychology    /saɪˈkɒlədʒi/: tâm lý học

philosophy   /fəˈlɒsəfi/: triết học

engineering   /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/: kĩ thuật

sociology  /ˌsəʊsiˈɒlədʒi/: xã hội học

mathematics   /ˌmæθəˈmætɪks/: toán học

geographical   /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/: địa lý

archeology   /ˌɑːkiˈɒlədʒi/: khảo cổ học

Task 2. Practise reading these sentences (thực hành đọc những câu sau đây)

– Socio-linguistics is his favourite subject at the university .
( Ngôn ngữ học-xã hội là môn học ưa thích của anh ấy tại trường ĐH. )
– English language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering and mathematics are considerably demanding .
( Các nhu yếu về trình độ tiếng Anh cho những khóa học ĐH như kỹ thuật và toán học là rất thiết yếu. )
– Some geographical names in nước Australia are very difficult to remember .
( Một số tên địa lý ở Úc rất khó nhớ. )
– The entrance examination to universities in Vietnam always takes place in July .
( Kỳ thi vào những trường ĐH ở Nước Ta luôn diễn ra vào tháng 7. )
– Mathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University .
( Toán, Địa lý và Kinh tế là môn học ưa thích của anh ta tại Đại học Quốc gia TP.HN. )

Grammar

Conditional sentences (câu điều kiện)

Exercise 1: Complete the sentences, using conditional sentences type I.

( Hoàn thành câu, sử dùng câu điều kiện kèm theo loại I. )

1. If you fail the GCSE examination, ………………

2. You won’t be able to get into the examination room if………………   

3. If you don’t send the application form on time……………

4. If you don’t have a reference letter,………………

5. Unless you show your identity card………………

Lời giải chi tiết:

1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to take the entrance examination to the university.

Tạm dịch : Nếu bạn không thi GCSE, bạn sẽ không được phép dự thi vào một trường ĐH .

2.  You won’t be able to get into the examination room if you are ten minutes late or forget to bring your necessary papers.

– sử dụng câu điều kiện loại I (giả định ở hiện tại) S + V(s,es), S + will + V.

Tạm dịch : Bạn sẽ không hề vào phòng thi nếu bạn chậm trễ mười phút hoặc quên mang theo sách vở thiết yếu của mình .

3. If you don’t send the application form on time, you will not be allowed to take the exam.

 sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch : Nếu bạn không gửi mẫu đơn đúng hạn, bạn sẽ không được phép thi .

4. If you don’t have a reference letter, you can’t get the application form.

– sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch : Nếu bạn không có thư ra mắt, bạn không hề lấy mẫu đơn .

5.  Unless you show your identity card, you won’t be allowed to enter the exam room.

– sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch : Trừ khi bạn cho thấy thẻ chứng tỏ của bạn, bạn sẽ không được phép vào phòng thi .

Exercise 2

Exercise 2: Express these situations using the conditional sentence type II.

(Diễn tả những tình huống này dùng câu điều kiện loại II.)

1. She doesn’t have a car. She doesn’t go out in the evening.

Trả lời : If she had a car, she would go out in the evening .

2. Sarah doesn’t study hard. She hates school.

3. I can’t do the test. It is too difficult.

4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

6. They don’t travel far a lot. They are afraid of flying.

Lời giải chi tiết:

1. If she had a car, she would go out in the evening.

2.  If she liked/loved school, she would study hard.

Tạm dịch : Sarah không học tập siêng năng. Cô ghét trường học .
=> Nếu cô thích / yêu trường, cô sẽ học chịu khó .

3. If the test weren’t too difficult, I could do it.

Tạm dịch : Tôi không hề làm bài kiểm tra. Nó quá khó .
=> Nếu bài kiểm tra không quá khó, tôi hoàn toàn có thể làm nó .

4.  If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot.

Tạm dịch : Peter không đọc nhiều. Anh ta không có nhiều thời hạn .
=> Nếu Peter có nhiều thời hạn, anh ấy sẽ đọc nhiều hơn .

5.  If I could speak Korean, I would translate this.

Tạm dịch : Tôi không thể dịch được điều này. Tôi không nói được tiếng Hàn .
=> Nếu tôi nói được tiếng Hàn thì tôi sẽ dịch được cái này .

6. If they weren’t afraid of flying, they would travel far a lot.

Tạm dịch : Họ không đi du lịch xa nhiều. Họ sợ bay .
=> Nếu họ không sợ bay, họ sẽ đi du lịch xa nhiều .
Trả lời : If she had a car, she would go out in the evening .

Exercise 3

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

( Hoàn chỉnh những câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc. )

1. If John had passed the GCSE examination, he………… (be) allowed to take the entrance examination to the university.

2. If you had sent the application on time, they might……………. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t. 

3. If John…………….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house.

4. I ………………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.

5. If you had told me earlier, I…………….(give) it to you.

6. We would have sent you a Christmas card if we……………….(have) your address.

Lời giải chi tiết:

1.  If John had passed the GCSE examination, he would have been allowed to take the entrance examination to the university.

– sử dụng câu điều kiện kèm theo loại 3 : S + had Vp2, S + would + have Vp2 .
Tạm dịch : Nếu John đã vượt qua kỳ thi GCSE, anh ta sẽ được phép thi vào trường ĐH .

2.  If you had sent the application on time, they might have called you for an interview. I can’t understand why you didn’t.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: If S + had + VpII, S + would, could, might … + have + VpII.

Tạm dịch : Nếu bạn đã gửi đơn đúng hạn, họ hoàn toàn có thể gọi cho bạn một cuộc phỏng vấn. Tôi không hề hiểu tại sao bạn không .

3.  If John had installed an alarm, the thieves wouldn’t have  broken into his house.

Giải thích : Sử dụng câu điều kiện kèm theo loại 3
Tạm dịch : Nếu John cài chuông báo động, bọn trộm sẽ không đột nhập vào nhà anh ta .

4.  I would have made a film with him if I had been a famous director, but I was not.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: S + would + have + VpII if S + had + VpII.

Tạm dịch : Nếu bạn đã nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ đưa nó cho bạn .

5. If you had told me earlier, I would have given it to you.

Giải thích : sử dụng câu điều kiện kèm theo loại 3
Tạm dịch : Nếu bạn đã nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ đưa nó cho bạn .

6.  We would have sent you a Christmas card if we had had your address.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: S + would + have + VpII if S + had + VpII.

Tạm dịch : Chúng tôi sẽ gửi thiệp Giáng sinh cho bạn nếu chúng tôi có địa chỉ của bạn .

Loigiaihay.com

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon