Chỗ vật thể một hình bên xác định hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể

articlewriting1
Câu hỏi : Trong PPCG3, hình chiếu bằng được đặt như thế nào so với hình chiếu đứng ?Nội dung chính

  • I – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG 1)
  • II – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG 3)
  • Video liên quan

A.Bên trái

B.Ở trên

C.Ở dưới
D.Bên phải
Trả lời :

Đáp án đúng: B. Ở trên

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về lí thuyết và bài tập nhé:

I – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT (PPCG 1)

Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi những mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một .
Mặt phẳng hình chiếu đứng ở sau, mặt phẳng chiếu bằng ở dưới và mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên phải vật thể .
Các hướng chiếu ( hướng nhìn ) từ trước, từ trên và từ trái theo thứ tự, vuông góc với mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh .
Sau khi chiếu vật thể lên những mặt sẽ được những hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay xuống dưới 900 và mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang phải 900 để những hình chiếu nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng
Các hình chiếu được sắp xếp có mạng lưới hệ thống :
– Hình chiếu bằng B đặt dưới hình chiếu đứng A
– Hình chiếu cạnh C đặt ở bên phải hình chiếu đứng A .
Nước ta và nhiều nước Châu Âu thường dùng chiêu thức góc chiếu thứ nhất .

II – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA (PPCG 3)

Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi những mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một .
Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước, mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên và mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái góc vật thể .
Các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái theo thứ tự, vuông góc với những mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng và cạnh .
Sau khi chiếu vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu được những hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. Mặt phẳng hình chiếu bằng được xoay lên trên 900, mặt phẳng hình chiếu cạnh xoay sang trái 900 để những hình chiếu này cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng .
Các hình chiếu được sắp xếp có mạng lưới hệ thống :
– Hình chiếu bằng B đặt ở trên hình chiếu đứng A
– Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A .
Nhiều nước châu Mĩ và 1 số ít nước khác thường sử dụng giải pháp chiếu góc thứ ba .
Bài tập :

Câu 1:Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau
B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một .

Đáp án: D

Câu 2:Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án: C

Đó là mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh .

Câu 3:Vị trí mặt phẳng hình chiếu trong phương pháp chiếu góc thứ nhất là:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước vật thể
B. Mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên vật thể
C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể
D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: D

Vì những đáp án trên chỉ đúng với chiêu thức chiếu góc thứ ba .

Câu 4:Vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?(phương pháp chiếu góc thứ nhất)

A. Trước vật thể
B. Trên vật thể
C. Sau vật thể
D. Dưới vật thể

Đáp án: C

Vì dưới vật thể là mặt phẳng hình chiếu bằng, trên và trước không có mặt phẳng hình chiếu nào

Câu 5:Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ:

A. Trước vào
B. Trên xuống
C. Trái sang
D. Dưới lên

Đáp án: A

Vì đáp án B là hình chiếu bằng, đáp án C là hình chiếu cạnh, đáp án D là hình chiếu bằng ở giải pháp chiếu góc thứ ba .

Câu 6:Cho vật thể bất kì có:

1 : hình chiếu đứng
2 : hình chiếu bằng
3 : hình chiếu cạnh
Hãy cho biết vị trí những hình chiếu theo chiêu thức chiếu góc thứ nhất ?

Đáp án: A

Câu 7:Tìm phát biểu sai về phương pháp chiếu góc thứ nhất:

A. Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng
B. Hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng
C. Cả 2 đáp án đều đúng
D. Cả 2 đáp án đều sai

Đáp án: D

Vì cả 2 đáp án đều đúng .

Câu 8:Sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu sẽ thu được hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. Để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng hình chiếu đứng thì:

A. Xoay mặt phẳng hình chiếu bằng xuống dưới 90 ᵒ
B. Xoay mặt phẳng hình chiếu cạnh sang phải 90 ᵒ
C. A hoặc B
D. A và B

Đáp án: D

Câu 9:Cho vật thể bất kì có:

1 : hình chiếu đứng
2 : hình chiếu bằng
3 : hình chiếu cạnh
Hãy cho biết vị trí những hình chiếu theo chiêu thức chiếu góc thứ nhất ?

Đáp án: B

Câu 10:Chọn phát biểu đúng về phương pháp chiếu góc thứ ba:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước vật thể
B. Mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên vật thể
C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể
D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

  • loadingTải app VietJack. Xem giải thuật nhanh hơn !
  • Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc (hay, chi tiết)

Câu 1: Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau
B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

Hiển thị đáp án

Câu 2: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4 Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Đó là mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh.

Câu 3: Vị trí mặt phẳng hình chiếu trong phương pháp chiếu góc thứ nhất là:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước vật thể
B. Mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên vật thể
C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể
D. Cả 3 đáp án đều sai Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì những đáp án trên chỉ đúng với chiêu thức chiếu góc thứ ba .

Câu 4: Vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?(phương pháp chiếu góc thứ nhất)

A. Trước vật thể
B. Trên vật thể
C. Sau vật thể
D. Dưới vật thể Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Vì dưới vật thể là mặt phẳng hình chiếu bằng, trên và trước không có mặt phẳng hình chiếu nào

Câu 5: Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ:

A. Trước vào
B. Trên xuống
C. Trái sang
D. Dưới lên Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Vì đáp án B là hình chiếu bằng, đáp án C là hình chiếu cạnh, đáp án D là hình chiếu bằng ở giải pháp chiếu góc thứ ba .

Câu 6: Cho vật thể bất kì có:

1 : hình chiếu đứng
2 : hình chiếu bằng
3 : hình chiếu cạnh
Hãy cho biết vị trí những hình chiếu theo chiêu thức chiếu góc thứ nhất ?
A.loadingB.loadingC.loadingD.loading

Hiển thị đáp án

Câu 7: Tìm phát biểu sai về phương pháp chiếu góc thứ nhất:

A. Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng
B. Hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng
C. Cả 2 đáp án đều đúng
D. Cả 2 đáp án đều sai Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Vì cả 2 đáp án đều đúng .

Câu 8: Sau khi chiếu vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu sẽ thu được hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. Để các hình chiếu cùng nằm trên một mặt phẳng hình chiếu đứng thì:

A. Xoay mặt phẳng hình chiếu bằng xuống dưới 90 ᵒ
B. Xoay mặt phẳng hình chiếu cạnh sang phải 90 ᵒ
C. A hoặc B
D. A và B

Hiển thị đáp án

Câu 9: Cho vật thể bất kì có:

1 : hình chiếu đứng
2 : hình chiếu bằng
3 : hình chiếu cạnh
Hãy cho biết vị trí những hình chiếu theo giải pháp chiếu góc thứ nhất ?
A.loadingB.loadingC.loading
D.loading

Hiển thị đáp án

Câu 10: Chọn phát biểu đúng về phương pháp chiếu góc thứ ba:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng ở trước vật thể
B. Mặt phẳng hình chiếu bằng ở trên vật thể
C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể
D. Cả 3 đáp án đều đúng

Hiển thị đáp án

Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • loadingHỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không tính tiền !

loading loading loading loading loading loading
Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .loadingloading

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-2-hinh-chieu-vuong-goc.jsp

0975893268
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon